تکنولوژی

رییس گروه صید آب های دور سازمان شیلات كشور؛ ماهیگیری مسؤولانه در امتداد احیای ذخائر آبزیان است

به گزارش مدیرسا، رییس گروه صید آب های دور اظهار داشت: هدف از ماهیگیری مسؤولانه مجموعه ای از پروسه در عرصه صید بمنظور حصول اطمینان از استمرار بازسازی پروسه مدیریت […]