افزایش بیكاری پنهان به زیان صندوق های بیمه

مدیرسا: رییس اتحادیه كارگران قراردادی می گوید بیكاران پنهان به علت از دست دادن كار خود مجبور می شوند به شغل های غیررسمی و كاذبی روی بیاورند كه عموما شناخته شده نیستند. او معتقد می باشد اگر بیكاری پنهان گسترش یابد صندوق های بیمه با مشكل منابع مواجه می شوند.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: بیكاری پنهان شامل كسانی می گردد كه شغل خویش را از دست داده و بازار كاری ندارند و برای امرار معاش و تامین هزینه های زندگی وارد كارهایی می شوند كه اصطلاحا غیررسمی و كاذب است.

به اعتقاد وی تراكت پخش كن ها، دستفروشان و كسانی كه در پیك موتوری ها كار می كنند جزو بیكاران پنهان هستند كه آمارشان در جایی ثبت و ضبط نمی گردد.

این مقام مسئول كارگری تصریح كرد: اگر اشتغال پایدار به وجود نیاوریم، مهاجرین را ساماندهی نكنیم و بیكاری پنهان در جامعه را گسترش دهیم، صندوق های بیمه به مشكل برمی خورند و وقتی منابع صندوق ها تامین نشود، پرداخت حقوق كارگران و بازنشستگان محقق نخواهد شد.

به گفته رییس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی در صورتی كه ورودی تامین اجتماعی كاهش پیدا كند، این سازمان به لحاظ بیمه پردازی و تامین حقوق بازنشستگان مواجه می شودف از این رو درآمدها و منابع سازمان تامین اجتماعی باید منطبق و هماهنگ با هم باشند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در اقتصاد به شخصی كه به كاری مشغول می باشد و منبع درآمدی دارد اما كار وی در اقتصاد كشور اثر مثبت ندارد، بیكار پنهان گفته می گردد. در بیكاری پنهان افراد با عنایت به تناقض شغلی كه دارند نه تنها نقش موثری را ایفا نمی كنند، بلكه مشكلات فراوانی برای آن سیستم و كل جامعه به وجود می آورند و این امر یكی از اشكالات ریشه ای سازمان ها، ادارات، تشكیلات دولتی و غیردولتی به شمار می آید.