صادرات كیوی از ۱۵ مهرماه از سرگرفته می گردد

مدیرسا: به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن اعتبار محصول ایرانی در بازارهای هدف، صادرات كیوی همه ساله از تاریخ ۱۵ تیرماه لغایت ۱۵ مهر ماه ممنوع می گردد.
به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده در نشست مورخ ۹۷/۶/۲۲ میز ملی صادرات مركبات و كیوی، مقرر شد با هدف عرضه ضابطه مند محصول كیوی در بازارهای هدف بر مبنای شاخص های كیفی بخصوص میزان استاندارد قند كیوی و به منظور جلوگیری از خدشه دار شدن اعتبار محصول ایرانی در بازارهای هدف، صادرات كیوی همه ساله از تاریخ ۱۵ تیرماه لغایت ۱۵ مهر ماه ممنوع شود. همینطور با عنایت به درخواست های مطروحه در جلسه مذكور برپایه تصمیم یادشده با ابلاغ مراتب به گمرك، ممنوعیت صادرات كیوی از ابتدای مهر ماه تا ۱۵ مهر ماه سال جاری هم اعمال خواهد شد. در این راستا مقرر شد دستگاههای اجرایی ذیربط و اتاق های بازرگانی استانها و تشكلهای تولیدی و صادراتی مركبات و كیوی با اطلاع رسانی و آموزش مستمر به تولیدكنندگان و صادركنندگان كیوی، زمینه و شرایط مناسب برای عملیاتی شدن تصمیم یادشده را فراهم نمایند.