یك مقام مسئول اعلام كرد: كشورهای (OECD) سالانه ۳۱۷میلیارد دلار ازبخش كشاورزی حمایت می كنند

مدیرسا: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) به صورت متوسط، سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از بخش كشاورزی حمایت می كنند.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، سیدحسن كاظمی با اشاره به این كه سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) سالانه مبادرت به پایش فرایند تحولات سیاستی كشاورزی كشورهای عضو می نماید، تصریح كرد: بر مبنای آخرین گزارش انتشار یافته كه مربوط به وضعیت تحولات سیاستی ۵۱ كشور، شامل ۳۵ كشور عضو (OECD) و ۱۰ كشور با اقتصاد نوظهور و ۶ كشور عضو اتحادیه اروبا و غیر عضو OECDمی باشد، در مجموع كشورهای مشمول این بررسی در فاصله سال های ۲۰۱۵ الی ۲۰۱۷ به صورت متوسط سالانه بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار از بخش كشاورزی حمایت كرده اند. وی افزود: میانگین حمایت سالانه ۳۵ كشور عضو OECD از بخش كشاورزی معادل ۳۱۷ میلیارد دلار و میانگین حمایت توسط كشورهای نوظهور اقتصادی معادل ۲۹۷ میلیارد دلار بوده است. كاظمی تصریح كرد: ۷۸ درصد از كل حمایت مربوط به حمایت مستقیم از تولید كنندگان كشاورزی و ۱۴ درصد مربوط به پشتیبانی از بخش كشاورزی در چارچوب خدمات عمومی بوده است. وی ادامه داد: بیشترین حمایت مستقیم از تولیدكنندگان توسط كشورهای استرالیا (۵۴ درصد از كل حمایت)، شیلی (۵۱ درصد از كل حمایت)، نیوزیلند (۷ درصد از كل حمایت) و برزیل و كانادا كمتر از ۳۰ درصد از كل حمایت بوده است. كاظمی خاطرنشان كرد: در خیلی از كشورهای عضو OECD و در اغلب كشورهای نوظهور اقتصادی شاخص حمایت قیمتی بازار، بزرگترین بخش شاخص پشتیبانی از تولیدكنندگان را تشكیل داده است. رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان كرد: حمایت قیمتی بازار جزء مهمی از حمایت تولید كننده در ژاپن و تركیه (بیش از ۸۰ درصد سهم پشتیبانی از تولید كننده) و در چین بیشتر از ۵۰ درصد و در كره بیشتر از ۹۰ درصد بوده است. كاظمی اظهار داشت: مصرف كنندگان مواد غذایی در بسیار از كشورهای مورد مطاله، همچنان بخش عمده هزینه های پشتیبانی از تولید كنندگان را بر عهده دارند. وی خاطرنشان ساخت: پشتیبانی از نظام های نوآوری كشاورزی در بسته سیاستی كشورها با استفاده از افزایش هزینه های عمومی كه به آن اختصاص می یابد تاكید روز افزون صورت می گیرد. رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی تصریح كرد: در اغلب كشورهای مورد مطالعه همچنان بخش دولتی نقش عمده ای در انجام تحقیق و توسعه كشاورزی ایفا می نماید. وی با اشاره به این كه در گزارش یاد شده به بهبود هدفمندسازی پشتیبانی از تولیدكنندگان برای دستیابی به اهداف بخش بعنوان سیاستی حیاتی و ضروری تاكید گردیده است، افزود: همینطور در گزارش آمده است كه نظام های مدیریت مخاطرات می بایست مقاومت تولید كنندگان را نسبت به تغییرات آب و هوایی، بازار و سایر شوك ها تقویت نماید. وی افزود: علاوه بر این تاكید گردیده است كه دولت ها باید نقش موثری در ارائه اطلاعات و سایر خدمات عمومی برای كشاورزان به منظور تسهیل توسعه ابزارها و راهبردهای مدیریت مخاطرات را ایفا نمایند.