مركز آمار ایران اعلام كرد: فاصله تورمی دهك ها ۲ و چهار دهم درصد شد

به گزارش مدیرسا محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، بین ۲۲.۰ درصد برای دهك اول تا ۲۴.۴ درصد برای دهك دهم است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، گزارش شاخص قیمت مصرف كننده كل كشور بر مبنای دهك های هزینه ای آذر ۱۳۹۷، از جانب مركز آمار ایران منتشر گردید.بر این اساس، نرخ تورم كل كشور در آذرماه ۱۳۹۷ برابر ۱۸.۰ درصد است كه در دهك های مختلف هزینه ای در بازه ۱۷.۱ درصد برای دهك اول، تا ۱۹.۵ درصد برای دهك دهم نوسان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ۲۲.۰ درصد برای دهك اول تا ۲۴.۴ درصد برای دهك دهم است.همچنین اطلاع مذكور در مورد گروه عمده «كالاهای غیر خوراكی و خدمات» بین ۱۳.۲ درصد برای دهك اول تا ۱۸.۴ درصد برای دهك دهم است.
افزایش فاصله تورمی دهك هابر اساس اعداد مربوط به تورم در بین دهك های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهك ها در این ماه به ۲.۴ درصد رسید كه نسبت به ماه قبل (۲.۰ درصد) ۰.۴ واحد درصد افزایش نشان داده است.فاصله تورمی در گروه عمده «خوراكی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد و در گروه عمده «كالاهای غیر خوراكی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش نشان داده است.
برای مشاهده جزئیات و جداول خبر به اینجا رجوع كنید.