با اجرای طرح های آبخوانداری ۱۱ میلیاردمترمكعب آب در مخازن زیرزمینی دشت ها ذخیره سازی شد

به گزارش مدیرسا اجرای طرح های آبخوانداری در اراضی دشت های مستعد پخش سیلاب، منجر به ذخیره سازی ۱۱ میلیارد متر مكعب آب در مخازن زیر زمینی می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ضمن بیان این مطلب اضافه كرد: اجرای این طرح در سطح ۱۱.۲ میلیون هكتار برنامه ریزی شده كه احتیاج به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد. خسرو شهبازی تصریح كرد: اگر این طرح پنج ساله تامین اعتبار و به صورت كامل اجرا شود از فرونشست زمین و تخریب آبخوان ها جلوگیری خواهد شد. وی اظهار داشت: هم اكنون بخشی از این طرح در حال اجرا می باشد، اما اعتبارات آن بسیار ناچیز است و اجرای كامل طرح به اعتبار و ردیف ویژه نیاز دارد. شهبازی خاطرنشان كرد: ما از سازمان برنامه و بودجه كشور و مدیریت بحران كشور درخواست كرده ایم كه به صورت خاص طرح آبخوانداری در اراضی دشت های مستعد پخش سیلاب پیگیری و تامین اعتبار شود تا بتوانیم بخشی از بحران آب در استان های كشور را برطرف نماییم. وی در عین حال تصریح كرد: ۵۳.۵ درصد بهره برداری كه از آب آشامیدنی، كشاورزی و صنعت می شود از منابع زیر زمینی است و ما باید راهكارهایی برای احیای سفره های آب زیر زمینی داشته باشیم. شهبازی حجم مخازن زیر زمینی آب كشور را نزدیك به ۵۰۰ میلیارد متر مكعب عنوان نمود.