گمرك ایران خبر داد كاهش ۴۶ درصدی زمان واردات و ۳۹ درصدی زمان صادرات

مدیرسا: گمرك ایران از كاهش ۴۶ درصدی زمان واردات و ۳۹ درصدی زمان صادرات در شاخص تجارت فرامرزی بر طبق گزارش سال ۲۰۱۹ آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از گمرك ایران، رتبه كشور در شاخص تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۹، ۴۵ پله ارتقا داشته كه بیشترین رشد در مدت ۱۰ سال قبل بوده است.
همچنین كاهش ۳۹ درصدی در مؤلفه زمان صرف شده و ۳۱ درصدی در مؤلفه هزینه صرف شده در صادرات نسبت به سال گذشته، كاهش ۴۶ درصدی در مؤلفه زمان و ۱۲ درصدی در مؤلفه هزینه در واردات، مؤید بهبود فرآیندهای تجارت فرامرزی است.
براساس این گزارش، ارتقای ۳۹ پله ای در شاخص عملكرد گمرك، زیر شاخص «كارآیی فرآیندهای ترخیص» طبق «گزارش لجستیك بانك جهانی در سال ۲۰۱۸»، با توسعه سامانه جامع گمركی و نیز جهش ۵۶ رتبه ای در زیرشاخص های «تحویل بموقع كالا» و ۲۶ پله ای در «توانایی در تعقیب و ردیابی كالاهای ارسالی» بر طبق اقدامات مؤثر صورت پذیرفته توسط گمرك در زمینه بهبود فرآیندهای گمركی و ارائه خدمات الكترونیكی و تبادل الكترونیكی اطلاعات با سازمان های همكار بوسیله پنجره واحد تجارت فرامرزی ملی انجام شده است.

منبع: