یك مقام مسئول: مردم نیروگاه خورشیدی بر بام ساختمان ها راه اندازی كنند

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول اظهار داشت: مشتركان برق تهران می توانند با راه اندازی نیروگاه خورشیدی بر بام ساختمانها، برق تولیدی خویش را به دولت بفروشند.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اظهار داشت: مشتركان این شركت می توانند با راه اندازی نیروگاه خورشیدی و انعقاد قرارداد خرید تضمینی بلندمدت، بهای برق تولیدی خویش را با قیمت مصوب، دریافت نمایند. حسین صبوری اضافه كرد: به منظور كاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از فعالیت نیروگاه های سوخت فسیلی و توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاك و همینطور با هدف كمك به فرایند تولید و توزیع انرژی پایتخت و استفاده از فرصت های شغلی نوین، مشتركان دائمی برق پایتخت، قادر خواهند بود با راه اندازی نیروگاه های خورشیدی تا سقف ظرفیت انشعاب خود و با بهره گیری از قرارداد تضمینی خرید بلندمدت، بهای برق تولیدی خویش را با نرخ مصوب، دریافت نمایند. وی افزود: در صورت احراز شرایط مالكیت ساختگاه، رعایت سقف ظرفیت انشعاب و عدم وجود قرارداد مشابه در آن انشعاب، متقاضی بعد از دریافت مجوز اولیه و انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق، با انتخاب پیمانكار منتخب از لیست نمایندگان مورد تایید، مبادرت به انعقاد قرارداد راه اندازی نیروگاه خورشیدی كرده و پس از طریق اندازی و تایید نهایی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و نصب لوازم اندازه گیری، روند تولید برق خورشیدی، شروع شده و با قرائت كنتور منصوبه، ارزش ریالی انرژی تولید شده حسب مفاد قرارداد، توسط وزارت نیرو در وجه متقاضی، پرداخت خواهد شد. مدیر عامل شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ابراز امیدواری كرد: اجرای این طرح، زمینه ای مناسب جهت استفاده از فرصت های شغلی نوین با بهره گیری از ظرفیت های موجود حتی در واحدهای مسكونی كوچك و در عین حال كمك به توسعه استفاده از انرژی های پاك و كاهش بار شبكه توزیع برق پایتخت، فراهم آورد.