دقایقی قبل قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از خبرگزاری مهر بازدید كرد

به گزارش مدیرسا حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از خبرگزاری مهر بازدید نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از خبرگزاری مهر بازدید نمود. حسین مدرس خیابانی ضمن بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر و قرار گرفتن در جریان تولید و انتشار اخبار، در مورد آخرین وضعیت تنظیم بازار و تجارت خارجی كشور، با خبرنگاران مهر به گفتگو نشست. مشروح گفتگوی خبرنگاران مهر با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایام آینده منتشر خواهد شد.