از منابع صندوق توسعه ملی؛ ۷۵۰ میلیون دلار برای افزایش ظرفیت كشتیرانی اختصاص یافت

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور اظهار داشت: مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار طی ۳ سال از صندوق توسعه ملی برای افزایش ظرفیت كشتیرانی داخلی اختصاص یافت.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، محمد باقر نوبخت در مورد كشتیرانی و پیشرفت برنامه هایی كه با عنایت به سیاست توسعه ای كه در زمینه دریا محوری وجود دارد اظهار داشت: گزارشی از جانب شورایعالی كشتیرانی عرضه شد كه نشان داده است با عنایت به مساعی كه در سایه سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته، هم اكنون ۶۲ درصد امكان ساخت داخل برای كشتی ها وجود دارد و ۸۵ درصد از ظرفیت كشتیرانی در داخل كشور تأمین می شود. با عنایت به شرایط ویژه تحریم، به جهت اینكه بتوانیم تولید را به مرز بیشتری برسانیم پیشنهاد شد مبلغ ۷۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی طی سه سال به افزایش ظرفیت كشتیرانی داخل اختصاص پیدا كند و همینطور تسهیلاتی از تبصره (۱۸) اختصاص پیدا كند.
نوبخت مورد برای تحقق منابع درآمدی حاصل از استحصال مالیات در سال آینده اظهار داشت: سال آینده حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای منابع درآمدی حاصل از استحصال مالیات پیشبینی كردیم كه امسال تقریباً بیشتر از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از این منابع تحقق پیدا كرد، امكان پذیر است ما تلاش می نماییم به جای تمركز به بخش هایی كه مالیات می پردازند ضرایب مالیاتی برای آنها تغییر نكند و به بخش هایی كه تابحال یا مالیات واقعی نداده اند و یا اصلاً مالیات نمی دهند تمركز نماییم.