استاندار كردستان در دیدار با هیئت اقتصادی اقلیم كردستان عراق: ساخت راه آهن سنندج به سلیمانیه را در دستور كار قرار دهید

به گزارش مدیرسا ایسنا/كردستان استاندار كردستان در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی استان حلبچه و نمایندگان شركت ˮقه یوانˮ پیشنهاد كرد كه ساخت راه آهن سنندج به سلیمانیه در دستور كار قرار گیرد.
بهمن مرادنیا، در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی استان حلبچە اقلیم كردستان و نمایندگان شركت “قەیوان” با اشاره به اینكه شركت قەیوان از جملە شركت های توانمند در بخش سرمایە گذاری است، اظهار نمود: سرمایه گذاری این شركت با توجە بە توجیە اقتصادی و نقش راە آهن در ایجاد توسعە پایدار در منطقه بسیار حائز اهمیت می باشد.
وی ادامه داد: تا آخر دولت كنونی راه آهن سراسری بە سنندج می رسد و در صورت تمایل مدیران شركت قەیوان در كمترین زمان موافقت وزارت راە و شهرسازی را دریافت خواهیم كرد.
استاندار كردستان خاطرنشان كرد: مقامات جمهوری اسلامی و رئیس جمهور عراق هم با رسیدن راە آهن بە سلیمانیە موافق هستند.
بە گزارش ایسنا و به نقل از پایگاە اطلاع رسانی استانداری كردستان؛ مرادنیا همینطور بە اهمیت مرز سیرانبند در ترانزیت كالا بە اقلیم كردستان عراق اشارە و عنوان كرد: آماده هستیم دوباندە كردن مسیر سقز تا مرز سیرانبند را بە طول ۸۵ كیلومتر در چارچوب پیمانكاری و سرمایە گذاری بە شركت قەیوان واگذار نماییم.
او در آخر تصریح كرد: مرز سیرانبند با توجە بە ظرفیت هایی كە دارد می تواند در آیندە نزدیك از مرز باشماق هم پیشی بگیرد.