از سوی بانك مركزی بخشنامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ابلاغ گردید

مدیرسا: بخشنامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت را برای اجرا به بانك ها ابلاغ نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از بانك مركزی، بانك مركزی در این ابلاغیه اعلام نمود: از آنجایی كه بخشنامه مذكور پس از حدود بیست سال مورد بازبینی قرار گرفته، خواهشمند است دستور فرمائید هرگونه درخواست عاملیت انتشار اوراق مشاركت با لحاظ مدت زمان سی روز كاری تعیین شده برای بانك مركزی در ماده ۳۰ بخشنامه، جهت بررسی به این بانك ارسال شود. بخشنامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت را از اینجا دریافت كنید.

منبع: