دستورات تلفنی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد: امور گمركی تسهیل شود

مدیرسا: رئیس جمهور در تماس تلفنی با وزیر اقتصاد، بر لزوم تدوین برنامه ای عملیاتی در تسهیل و تسریع امور گمركی و  استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شركت ها و دارایی های دولت تاكید نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسن روحانی در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شركت ها و دارایی های دولت و همین طور فروش اموال مازاد بانك ها، باتوجه به استقبال مردم از این بازار از برنامه های مهم دولت می باشد.
وی در ادامه این تماس تلفنی، اشاره كرد: تدوین برنامه عملیاتی برای تسهیل و تسریع امور گمركی خصوصاً در بنادر كشور باتوجه به لزوم همكاری جدی دستگاه های ذی مدخل در انجام امور گمركی نیز در دستور كار فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.
در ادامه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباب موارد مطرح شده و اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه گزارشی ارائه نمود.

منبع: