كرونا به بازار كار سوییس هم رحم نكرد

به گزارش مدیرسا نرخ بیكاری سوئیس تا آخر ماه مارس به ۲.۹ درصد افزایش یافت.
به گزارش مدیرسا به نقل از تریدینگ اكونومیكس، تا آخر ماه مارس سال جاری نرخ بیكاری در سوئیس به ۲.۹ درصد بالا رفته است كه نسبت به ماه قبل آن ۰.۴ درصد بیشتر بوده و بالاترین نرخ بیكاری ثبت شده در این كشوراز فوریه ۲۰۱۸ تابحال شمرده می شود.
در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۷ هزار و ۸۰۲ نفر بیشتر شده و به ۱۳۵ هزار و ۶۲۴ نفر رسیده است. در مقایسه با زمان مشابه سال قبل، شمار افراد بیكار در سوئیس ۲۳ هزار و ۲۸۳ نفر افزایش داشته و به ۱۳۶ هزار و ۶۲۴ نفر رسیده است كه معادل ۲۰.۷ درصد كل جمعیت بیكاران است.
همینطور تا آخر ماه مارس شمار افراد جویای شغل ۷۰۹۸ نفر افزایش داشته و به ۱۹۰ هزار و ۵۱۷ نفر رسیده است اما در مقایسه با سال قبل این رقم ۱۰۴ نفر كمتر شده است كه معادل ۴.۱ درصد از كل جمعیت افراد جویای شغل است.
در میان جوانان، نرخ بیكاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی یا ۰.۵ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۲.۸ درصد تا آخر ماه مارس رسیده است كه یك از بالاترین سطوح ثبت شده در طول هشت ماه اخیر شمرده می شود. طی این مدت شمار بیكاران جوان سوئیسی با ۲۰.۱ درصد افزایش (معادل ۲۴۳۶ نفر) به ۱۴ هزار و ۵۵۶ نفر رسیده است. در مقایسه با زمان مشابه سال قبل اما شمار جوانان بیكار سوئیسی ۰.۲ درصد (معادل ۷۸۲ نفر) بیشتر شده است.
نرخ بیكاری تعدیل شده كه عوامل متغیر فصلی را هم در محاسبه نرخ بیكاری در نظر می گیرد تا آخر ماه مارس در سطح ۲.۷ درصدی قرار گرفته است كه نسبت به ماه قبل خود ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
متوسط نرخ بیكاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است كه بالاترین نرخ بیكاری ثبت شده مربوط به ۵.۷۰ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و كمترین نرخ بیكاری ثبت شده هم ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.