اعلام نتیجه بیست وچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی

بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه بیست و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰، از برگزاری حراج مرحله جدید در تاریخ هفتم دیماه اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، در اطلاعیه این بانک آمده است: ضمن اعلام نتیجه بیست و چهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ مورخ ۳۰ آذرماه، به اطلاع می رساند حراج بیست و پنجم اوراق یاد شده در تاریخ ۷ دی ماه سال جاری انجام خواهد شد. حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را بمنظور تصمیم گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود. بانک مرکزی برمبنای جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه بمنظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

منبع: