سرپرست سازمان ملی زمین و مسكن اعلام كرد؛ امتیازات ویژه سازمان ملی زمین برای مالکان اراضی واقع درحریم شهرها

به گزارش مدیرسا، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار داشت: برای مالکان بخش خصوصی بمنظور ساخت و ساز در امتداد این طرح امتیازات ویژه در نظر گرفته شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ارسلان مالکی سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن درباره ی امتیازات ویژه برای مالکان بخش خصوصی بمنظور ساخت و ساز در امتداد طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: مالکان زمینهای واقع در حریم شهرها می توانند از امتیازات ویژه برای رفع ممنوعیت ساخت و ساز بهره گیرند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن افزود: صاحبان اراضی که در کنار محدوده شهرها و حریم شهرها دارای مالکیت هستند، اگر بخواهند در اراضی خود ساخت و ساز و فعالیت عمرانی انجام دهند، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای ساخت و ساز مواجه می شوند اما قانونگذار به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده که با توافق با بخش خصوصی و مردم بتوانیم این اراضی را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهیم.
وی اضافه کرد: قسمتی از اراضی را بعد از آن که به محدوده شهرها الحاق شد و یا قابلیت ساخت و ساز و کاربری پیدا کرد، در اختیار مالک قرار می دهیم و قسمتی از زمین را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن می گذاریم.

منبع: