افزایش ۲۶ درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲

مدیرسا: تسهیلات پرداختی بانکها طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۷۸۶۹.۷ هزار میلیاردریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۷۲۰.۶ هزار میلیاردریال (معادل ۲۶.۳ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۴۷۰۲.۶ هزار میلیاردریال معادل ۸۲.۳ درصد به صاحبان کسب وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲/۳، ۱۶۷ هزار میلیاردریال معادل ۱۷.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیان کننده هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ می باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیاردریال معادل ۷۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب وکار است. همین طور سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۶۸.۴ هزار میلیاردریال معادل ۳۶.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می باشد.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷۴۸.۶ هزار میلیاردریال بوده است که حاکی از اختصاص ۴۲.۳ درصد از منابع اختصاص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۱۲۲۰.۹ هزار میلیارد ریال) می باشد. ملاحظه می شود از ۵۷۱۲.۱ هزار میلیاردریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۳.۱ درصد آن (مبلغ ۴۷۴۸.۶ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیان کننده توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۲ می باشد.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳، ۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۶‏/۴، ۱۶۷ هزار میلیاردریال معادل ۳‏/۲۳ درصد بصورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همین طور مبلغ ۷‏‏/۳۰۸ هزار میلیاردریال نیز در قالب کارت های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۳‏/۴، ۴۷۶ هزار میلیاردریال معادل ۶‏/۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می شود. شایان ذکر است با توجه به این که تسهیلات پرداختی در قالب کارت های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۷‏‏/۱۷ درصد در جدول ‏-۱، به ۱ /۱۹ درصد کل تسهیلات پرداختی بیشتر می شود.(جدول ۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در ادامه مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همیشه مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس لازم است به افزایش توان مالی بانکها بوسیله افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک ها، افزایش راندمان بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و تشویق بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای نمود.
تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از دریافت طی ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ ۲۲ KB –

منبع: