تکنولوژی

افغانستان قدیم

مدیرسا: در كانون این حركت تعدادی از پژوهشگران و چهره های دانشگاهی علاقمند به مسایل افغانستان قرار دارند كه تلاش می كنند تا سطحی عمیق تر از فهم مسایل افغانستان […]