تکنولوژی

نوسازی حدود یک میلیون مسکن بافت های ناکارآمد از آغاز انقلاب

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: تابحال ۱۸۱۵ پروژه زیربنایی و روبنایی، ۳۸۵۸ پروژه زیربنایی و روبنایی در سکونتگاه های غیررسمی از آغاز انقلاب تابحال نوسازی […]