تکنولوژی

خاندوزی در گفت وگو با مدیرسا؛ درگاه الکترونیکی مجوز کسب وکار تحول بزرگی در کشور ایجاد می کند

به گزارش مدیرسا، وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات تسهیل گرایانه دولت در زمینه کسب و کار و تولید، اظهار داشت: درگاه الکترونیکی مجوز کسب و کار تحول بزرگی در […]