تکنولوژی

به منظور تمركززدایی از وزارتخانه؛ وزیر اقتصاد ۳۵ وظیفه را به مدیران استانی تفویض کرد

وزیر اقتصاد طی ابلاغی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران استانی دستگاه های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، برخی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه را […]

تکنولوژی

گزارش مدیرسا: روزه سکوت مدیران در مقابل مطالبه افشای لیست ابر بدهکاران بانکی

مدیرسا: سکوت عجیب مدیران بانکی در مقابل مطالبه افشای لیست ابربدهکاران بانکی در حالی ادامه دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت کنندگان دانه […]