تکنولوژی

در یك نشست كارشناسی مطرح شد؛ ناترازی نظام بودجه ریزی و نظام بانکی با اهمیت ترین عوامل تورم در کشور

مدیرسا: در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران، قدمهای واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه […]