تکنولوژی

كارشناس روس : تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است

مدیرسا: مدیرسا تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد- پیمان یزدانی، رییس جمهور روسیه و همتای ایرانی اش روز چهارشنبه بوسیله ارتباط […]

تکنولوژی

گفت و گوی مهر با مدیركل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: قراردادهای خارجی محرمانه است

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر ودریانوردی اظهار داشت: سرمایه گذارخارجی در بنادر وجود دارد واینکه سرمایه گذاران خارجی چه کشورهایی هستندبا وجودتحریم ها نمی […]