رئیس سازمان بورس: فروش تعهدی از فردا به بازار می آید

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از فردا خبرداد وگفت: این ابزار در كمیته فقهی سازمان با عقد وكالت و به شكلی تنظیم شد كه از نظر شرعی قابل قبول باشد.

به گزارش مدیرسا به نقل از بازار سرمایه، شاپور محمدی گفت: دلیل تغییر اسم این ابزار از فروش استقراضی به فروش تعهدی این است كه در این ابزار فردی متعهد می شود تا سهامی را كه فروخته شده، از بازار بخرد و برگرداند؛ در واقع سهم را قرض نمی گیرد، بلكه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود. از نظر عقد وكالت، این روش قابل قبول ترین شكلی است كه می تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.
محمدی با تاكید بر امنیت سرمایه گذاری برای سهامداران در مكانیزم طراحی شده این ابزار اشاره كرد: برمبنای كارشناسی های صورت گرفته در طراحی فروش تعهدی، ساز و كار به نحوی طراحی شده كه از ورود سهامداران به زیان جلوگیری می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینكه هم اكنون تقریباً در بورس ایران تمام ابزارهای مرسوم مالی موجود است، تصریح كرد: حالا ابزارهایی همچون سهام و آتی سهام، اختیار خرید و اختیار فروش در بازار سرمایه وجود دارد. خرید اعتباری را نیز از قبل داشته ایم. فروش تعهدی نیز از فردا به این ابزارها اضافه می شود و با این اتفاق همه ابزارهای مرسوم مالی در بازار سرمایه كشور وجود دارد.
بورس كشور؛ سرآمد بهره برداری از ابزارهای مالی اسلامی
محمدی بورس ایران را جایگاه بیشترین استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در جهان ارزیابی كرد و اظهار داشت: ابزارهایی همچون اوراق مشاركت، اوراق اجاره، اوراق اجاره سهام، صكوك استصناع یا همان اوراق مبتنی بر ساخت، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین، اوراق جعاله، اوراق وكالت و اوراق منفعت در بازار سرمایه كشور وجود دارد كه هیچ یك از كشورهای اسلامی دیگر، از این تنوع ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی و سرمایه ای برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: در این میان تنها یك یا دو ابزار مالی اسلامی دیگر در جهان وجود دارد كه به بازار سرمایه كشور وارد نشده كه حالا در دست بررسی و برنامه ریزی برای ورود به بازار سرمایه است.
تأمین مالی از بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است
رئیس سازمان بورس درباب دلیلهای عدم بهره گیری جدی شركت ها از تامین مالی بوسیله بورس با وجود تنوع ابزارها در بازار سرمایه كشور اظهار داشت: همواره شركت ها به سبب دریافت آسان تر تسهیلات بوسیله بانك به بازار پولی كشور بازگشت می كنند و دلیل اصلی آن نیز این است كه تامین مالی بوسیله بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است. البته مقررات موجود در بازار سرمایه برای حفاظت از حقوق سهامداران و صیانت از سرمایه های خُرد است.
وی در تشریح دلیل دیگر تامین مالی بوسیله بانك بعنوان انتخاب اول شركت ها تصریح كرد: در تامین مالی بورسی باید افراد متعهد شوند تا بازپرداخت خودرا در زمان معینی انجام دهند. در صورتیكه نظام بانكی این اختیار را دارد كه برای شركتی مساله استمهال را انجام دهد. اما در بازار سرمایه این تامین مالی از سرمایه های مردم صورت می گیرد و امكان این امر وجود ندارد.
محمدی ارائه صورت های مالی و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس را دلیل دیگر بازگشت كمتر شركت ها به بازار سرمایه دانست و اشاره كرد: برخی شركت ها این اطلاعات را به صورت ادواری جمع آوری نكرده و در اختیار ندارند و بنا بر این نمی توانند مستندات مورد نیاز برای تامین مالی بوسیله بورس را فراهم آورند. در این میان با وجود تعداد كمتر شركت ها نسبت به نهادهای دولتی حالا سهم تامین مالی كشور بوسیله بازار سرمایه ۱۵ درصد است.

منبع: