تدوین ۳۷۶۰ استاندارد شایستگی مبتنی بر نیاز بازار کار

مدیرسا: مدیرسا: برابر آمارها بیش از ۳۷۰۰ استاندارد شایستگی از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در امتداد توانمندسازی نیروی انسانی و ارائه آموزشهای منطبق با نیاز روز و بازار کار تدوین شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بی شک برای گرفتن هر شغلی به داشتن مهارت، دانش و توانایی های ویژه آن نیاز است. در زمینه منابع انسانی، برخی اصطلاحات تخصصی برای اشاره به مهارتهای نرم و سخت شغلی مثل صلاحیت و شایستگی وجود دارد. صلاحیتها، مجموعه ای از مهارتهای سخت شغلی هستند ولی شایستگی ها، مهارت های نرم و خاصیت های شخصیتی افراد هستند.

منظور از صلاحیت شغلی، توانایی ها و مهارتهای شغلی حداقلی برای انجام شرح وظایف یک شغل است که این مهارتهای فنی یا سخت شامل مواردی می شوند که به سادگی قابل یادگیری هستند ولی شایستگی های شغلی، مجموعه ای از دانشها، مهارتها و خاصیت های شخصیتی مثل توانایی حل مساله، قدرت خلاقیت و خودمدیریتی است که سبب می شود افراد عملکردی فراتر از حد انتظار از خود نشان بدهند و این عوامل شایستگی های شغلی فرد به شمار می روند.

یکی از وظایف و ماموریتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین استانداردهای شغلی و مهارتی در زمینه های مختلف همچون صنعت است که از این طریق به تربیت نیروهای مهارتی و اشتغال پذیری افراد کمک کرده است.

هدف از تدوین استانداردهای مختلف، تدوین استانداردهای جدید مطابق با نیاز روز و بازار کار برای توانمند سازی نیروهای انسانی و ارتقای سطح کیفی آنها است.

در همین راستا، علی حسین شهریور ـ معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان فنی وحرفه ای در گفت و گو با ایسنا، می گوید: یکی از رویکرد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تدوین استانداردهای آموزش شغلی است که هم اکنون مطابق با آخرین استانداردهای روز صورت می گیرد و ما آمادگی داریم به تناسب ظرفیت بنگاههای اقتصادی، استانداردهای جدید را برمبنای نیاز و فناوری روز تدوین نماییم.

وی می گوید: ماموریت سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تربیت نیروی ماهر برای بازار کار است و پیش شرط این کار تدوین استانداردهای آموزش شغلی است.

شهریور از تدوین بیش از ۳۷۶۰ استاندارد شایستگی آگاهی داده و می گوید: از این تعداد ۱۰۰۰ استاندارد شایستگی برمبنای نیاز روز بازار تعریف شده است.

آنطور که معاون سازمان آموزش فنی وحرفه ای می گوید: برای استقبال بیشتر بخش خصوصی و صنایع و افزایش جذابیت آموزش، استانداردها به استانداردهای شایستگی تبدیل گشته و باتوجه به مشاغل آینده و آینده مشاغل، تدوین و آموزش استانداردهای شایستگی در زمینه مشاغل نوین ونوظهور و برافکن نیز در اولویت قرار گرفته است.

در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمینه گسترش چتر مهارتی و توسعه عدالت آموزشی، به تدوین ۹۸۶ استاندارد شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه ای با همکاری موسسات و نهادهای دولتی و غیردولتی و خبرگان مهارتی اقدام نموده و رویکرد خودرا از آموزش شغلی به سمت آموزش شایستگی محور سوق داده است.

تدوین ۴۵ عنوان استاندارد شایستگی غیرفنی (مهارت نرم)، تدوین ۲۴ استاندارد شایستگی و ارزشیابی مشاغل و حرف ویژه کشاورزان، روستاییان و عشایر، تدوین ۱۲۶ استاندارد آموزش شغل و شایستگی و تدوین ۱۴۷ عنوان استانداردهای شایستگی و ارزشیابی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی گاز همچون اقدامات سازمان در زمینه تدوین استانداردهای شایستگی بوده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، همچون مشکلات و موانعی که تا مدتها سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با آن مواجه بود، عدم انطباق استاندارد های آموزشی مبتنی بر شغل و متناسب با نیازهای واقعی بازار کار، آموزش عرضه محور و سختی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه بود، اما رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بحث تدوین استانداردها از شروع سال ۱۴۰۱ به سمت تقاضا محور کردن آموزش و استانداردهای شایستگی سوق یافت به نحوی که با مشارکت شرکای دولتی و غیردولتی خصوصاً صنایع و صنوف، استانداردهای شایستگی مبتنی بر سند حرفه و نیاز واقعی بازار کار تغییر پیدا کرد.

منبع: