تکنولوژی

رئیسی در جلسه نظارت ستادی وزارت كار: اشتغال آفرینی از فاکتورهای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران دولت مردمی است

مدیرسا: رییس جمهور تنظیم گری و ایجاد هماهنگی با دستگاه های مختلف برای ایجاد اشتغال، رفع ناترازی در عملکرد صندوق های بازنشستگی، ایجاد پایداری و افزایش توان و کارآمدی صندوق […]