روستا بازار بستری برای معرفی توانمندی های محصولات روستایی

به گزارش مدیرسا، مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت: هدف روستا بازار معرفی توانمندی های روستایی در عرصه تولید و ایجاد بازار مناسب برای معرفی محصولات روستاییان است.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، محمد علی نیکبخت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در رابطه با ظرفیت محصولات روستایی ضمن اشاره به شکل گیری «روستا بازار» اظهار داشت: هدف این روستا بازارها معرفی توانمندی های روستایی در عرصه تولید و ایجاد بازار مناسب برای معرفی محصولات روستاییان و کشاورزان است.
وی اضافه کرد: وجود این روستا بازارها سبب پشتیبانی از تولیدکننده و مصرف کننده و تضمین سود کشاورزان و تولید کنندگان با حذف واسطه می شود.