بازار ارز بهبود می یابد

به گزارش مدیرسا، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: باتوجه به بنیان های اقتصادی، شاهد بهبود بازار ارز خواهیم بود و بانک مرکزی از ابزارهای پولی برای ایجاد ثبات استفاده می نماید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: بنیان های اقتصادی کشور شامل وضعیت متغیرهای پولی مانند رشد نقدینگی، نرخ تورم مصرف کننده و تولیدکننده، رشد بخش واقعی اقتصاد، وضعیت منابع ارزی کشور و تامین ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران می شود که نسبت به سال قبل در وضعیت بهتری قرار دارد.
وی اضافه کرد: اگر نقدینگی به درستی مدیریت نشود منجر به تشدید تورم و رکود خواهد شد که مقام معظم رهبری نیز بر ساماندهی این متغیر تاکید داشتند؛ بدین سبب بانک مرکزی در امتداد تحقق شعار سال موضوع کنترل نقدینگی را به عنوان محور سیاست های خود قرار داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: باتوجه به بنیان های اقتصادی، شاهد بهبود بازار ارز خواهیم بود و بانک مرکزی از ابزارهای پولی برای ایجاد ثبات استفاده می نماید.
ش️یریجیان اظهار داشت: رشد نقدینگی در آذرماه نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۲۵.۲ درصد رسیده است، این نرخ پس از گذشت ۵۵ ماه در محدوده ۲۵ درصد قرار گرفت. همین طور روند نزولی نرخ رشد نقدینگی در ادامه روندی است که از شروع فعالیت دولت سیزدهم شکل گرفته است؛ بطوریکه در مهر ماه ۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بود که اکنون این عدد با کاهش ۱۷.۶ درصدی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. همین طور این نرخ نسبت به یک ماه گذشته نیز کاهش ۱.۸ درصدی داشته است.
م️عاون بانک مرکزی اظهار داشت: بواسطه کاهش نقدینگی، رشد پایه پولی نیز کاهش پیدا کرده است؛ بطوریکه رشد پایه پولی در آذر ماه نسبت به ابتدای سال کاهش ۱۴.۱۳ درصدی داشته است.