تکنولوژی

گزارش مدیرسا: روزه سکوت مدیران در مقابل مطالبه افشای لیست ابر بدهکاران بانکی

مدیرسا: سکوت عجیب مدیران بانکی در مقابل مطالبه افشای لیست ابربدهکاران بانکی در حالی ادامه دارد که در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت کنندگان دانه […]