تکنولوژی

معاون تولید شركت سنگ آهن مركزی ایران: میزان تولید کارخانه گندله سازی امسال افزایش خواهد یافت

به گزارش مدیرسا، مطابق برنامه ریزی های انجام شده، میزان تولید در کارخانه گندله سازی از ۳.۱ میلیون تن پارسال به ۴ میلیون تن امسال افزایش خواهد یافت.به گزارش مدیرسا […]