تکنولوژی

باتصویب آیین نامه در هیئت دولت؛ ثبت حقوق و مزایای كاركنان دولت در سامانه كارمند ایران الزامی شد

با تصویب آئین نامه بخشی از قانون بودجه سال جاری در هیئت دولت، ثبت کلیه دریافتی های همه کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه کارمند ایران الزامی شد. به گزارش مدیرسا […]