تکنولوژی

یك مسئول در وزارت راه و شهرسازی خبر داد: بازبینی در قراردادهای نهضت ملی مسکن در بعضی شهرهای کشور

به گزارش مدیرسا، مرکزی مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: قراردادهای نهضت ملی مسکن در بعضی شهرستان ها مورد بازبینی قرار گرفته […]