تکنولوژی

آموزش های متقاضیان طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان بوشهر شروع شد

به گزارش مدیرسا ایسنا/بوشهر دبیر اجرایی طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار استان بوشهر از شناسایی و آغاز آموزش تخصصی و عملی حدود ۵۰ درصد از متقاضیان این طرح اطلاع داد.محسن […]