مدیریت

معاون دانشگاه علمی كاربردی: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز منوط به ایجاد فضای كار است

به گزارش مدیرسا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی كاربردی اظهار داشت: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز علمی كاربردی منوط به ایجاد فضای كار است.به گزارش مدیرسا به نقل از […]